Regulamin forum

regulamin


Regulamin

1. Korzystając z Forum użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

2. Dostęp i korzystanie z Forum jest bezpłatne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

3. Forum służy Użytkownikom do wymiany informacji, komentarzy, opinii i wypowiedzi na różnorodne tematy w ramach tematów stworzonych przez administratorów lub przez samych użytkowników z zachowaniem postanowień Regulaminu.

4. Administrator oraz osoby wskazane przez Administratora zastrzegają sobie prawo do moderowania Forum, a w szczególności usuwania bez podania powodu dowolnych treści, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Użytkownikom nieprzestrzegającym Regulaminu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania przy zamieszczonym przez Użytkownika komentarzu adresu IP, z którego nastąpiło połączenie ze stroną przy zamieszczaniu wpisu na Forum.

6. Strona polskibristol.co.uk w tym Forum wykorzystuje typowe współczesne technologie internetowe typu cookies służące zbieraniu informacji nt. odwiedzających stronę.

7. Administrator oraz właściciel oświadcza, że nie będzie udostępniał informacji nt. Użytkowników stronom trzecim.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania w dowolny sposób treściami oraz uprawnieniami użytkowników oraz zamieszczania reklam, wpisów sponsorowanych oraz innych technik marketingowych.

9. Treści zamieszczane przez użytkowników forum są ich prywatnymi opiniami za które ponoszą pełną odpowiedzialność.

10. Administrator ani właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników ani powstałe na w ich skutku straty czy to pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.

11. Administrator ani właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zaprzestania udostępnienia Forum, za treści wypowiedzi Użytkowników, sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z Forum, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych,
szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej w tym kataklizmów, szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Forum przez Użytkownika, szkody powstałe w wyniku braku ciągłości udostępniania Forum, szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników lub innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych), szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od właściciela podmioty.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Forum bez podania przyczyn, czasowego zawieszenia działalności Forum, jak również wyłączenia stron Forum, wybranych stron lub całości strony bez podawania przyczyny, natychmiastowego zaprzestania udostępniania Forum Użytkownikowi w przypadku, gdy naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Użytkownik korzystając z Forum zobowiązuje się do korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi w miejscu publikacji przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania, niedziałania na szkodę innych Użytkowników.

14. Użytkownicy mogą zamieszczać w komentarzach linki do stron internetowych (w tym również korzystając z funkcji „Wstaw obrazek” linki do grafik (obrazków) zamieszczonych na stronach internetowych), o ile są one związane z tematyką Forum oraz z komentowaną dyskusją i nie zawierają, jak również nie odsyłają do treści wątpliwych prawnie lub mogących stanowić przedmiot przestępstwa.

15. Zabrania się zamieszczania pod swoim nazwiskiem wypowiedzi i publikacji osób trzecich, jak również podszywania się pod inne osoby.

16. Zabrania się korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, powodujący zakłócenia w jego działaniu oraz/lub niezgodny z ogólnymi zasadami dobrego zachowania. W szczególności zabronione jest zamieszczanie wielu powtarzających się wiadomości, których treść jest podobna, obraźliwa lub oczywiście pozbawiona sensu.

17. Zabrania się umieszczania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy lub słowa powszechnie uważane za obelżywe, propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki, obrażają osoby publiczne, inne narodowości, religie, rasy ludzkie, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, przyczyniają się do łamania praw autorskich, łamią inne artykuły obowiązującego prawa, wzywają do łamania prawa, propagują przemoc, nawołują do agresji, są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników, zawierają linki do stron www innych, niż te które są związane z tematyką Forum oraz z komentowaną dyskusją i nie zawierają, jak również nie odsyłają do treści wymienionych w niniejszym punkcie, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, służą agitacji politycznej, religijnej lub innej, mają charakter reklamowy lub promocyjny, a nie są nie zatwierdzone przez właściciela strony, są spamem, nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem, są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza, naruszają lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich, naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne, zawierają informacje nieprawdziwe.

18. Opublikowanie jakichkolwiek treści przez użytkowników na stronie czy też na forum jest równoznaczne z przekazaniem ich nieodpłatnie na własność właścicielowi strony. Do ww. treści należą wpisy, utwory, zdjęcia, grafiki, materiały wideo czy jakiekolwiek inne pliki lub treści elektroniczne.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
20. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

%d bloggers like this: